Om oss

Om oss

 
SISTE NYTT: Voksenenga trenger din støtte! Les mer på vår Facebook-side.
 

Vår visjon

Voksenenga nærmiljøhage ble etablert våren 2017 som en grønn, levende og inkluderende møteplass for innbyggerne i Bydel Vestre Aker, der matglede og dyrking står i fokus. Hagen og parsellene driftes etter økologiske prinsipper og vi legger vekt på å bruke lokale ressurser og miljøvennlige løsninger.

Prosjektet bygger på kunnskap hentet fra urbane landbrukstiltak i Oslo, og er inspirert av frivillige hagebruk i store byer i Nederland, Tyskland og Spania.

I løpet av sesongen 2017 la om lag 200 frivillige ned utallige arbeidstimer i nærmiljøhagen og bidro med å utforme og bygge opp hageanlegget, konstruksjoner og fellesfunksjoner. Om lag 2000 mennesker deltok på aktiviteter og dugnadsarbeid i løpet av sesongen.

 

Organisering

Voksenenga Nærmiljøhage er et samskapingsprosjekt initiert av DYRK, Bydel Vestre Aker, og Voksen menighet (nærmiljøhagen er livsynsåpen). Foreningen Voksenenga Nærmiljøhage er prosjekteier.

Foreningen ble stiftet i august 2017, og består at et styre der hovedsamarbeidspartnerne, parselldyrkere og frivillige er representert. Prosjektleder og fagansvarlig er landskapsarkitekt MNLA Pernille Leivestad i DYRK.

I 2018 oppretter foreningen flere arbeidsgrupper som foreningens medlemmer og andre interesserte inviteres med i. Se «Hvordan delta» for mer informasjon.

Pernille Leivestad har lang erfaring innen det urbane landbruket, og har opparbeidet seg god kunnskap gjennom studier av, og deltagelse i, suksessrike nærmiljøprosjekter i inn- og utland. Hun har blant annet vært med på å initiere og realisere dyrking i barnehager, skoler, Romsås parsellhage og Gartneriet på Bygdø Kongsgård (senter for formidling av dyrking av mat, bærekraftig kosthold og matglede).

Pernille holder foredrag og kurs om dyrking av mat i by, og har bidratt som konsulent og rådgiver for Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus landbruksavdeling og Fagus (Fagsenter for gartnere, anleggsgartnere og landskapsarkitekter).

 

Samarbeidspartnere

Gravferdsetaten Foreningen Voksenenga nærmiljøhage har en 5-årig avtale, med mulighet til forlengelse, med Gravferdsetaten om leie av et ca åtte mål stort område i tilknytning til gravlunden ved Voksen kirke, der nærmiljøhagen er blitt etablert.

Voksen menighet Voksen kirke og menighetskontor er nærmeste nabo til Voksenenga og har lokaler for samlinger og parkeringsplass for besøkende. Voksen menighet ønsker å knytte nærmiljøhagen til aktiviteter og arrangementer og vil bidra med frivilligressurser til dugnad og drift.

Bydel Vestre Aker – Bydelen bidrar med personalressurser og nettverk fra bydelens folkehelsekoordinator, rekruttering av målgrupper via bydelens tjenestesteder, samt markedsføring og promotering av prosjektet. Brukergrupper fra bydelens tjenestetilbud var i 2017 blant annet: Områdesatsningen på Hovseter, Familiesenteret på Hovseter, Piloten arena (et ressurssenter for personer med begynnende hukommelsesproblemer eller demens), Voksen skole (barneskole), Huseby skole (barneskole), Hovseter ungdomsskole (tiltak for elever med lettere psykisk utviklingshemming) og flere barnehager i nærmiljøet.

Bogstad gård – Gårdsbruket bistår med pløying, harving og grønngjødsling av dyrkingsarealene og bidrar med dyrkingsfaglig kompetanse. Barna som deltar på hageklubben i nærmiljøhagen besøker gårdsbruket og parselldyrkere får omvisning og faglige råd fra gartneren på gården. Sommer 2018 skal Bogstad gård i perioder ha beitedyr ved nærmiljøhagen. Dyr er en naturlig del av økologisk hagebruk og et kjærkommet tilskudd i bybildet for befolkningen i nærmiljøet.

ByBi – I samarbeid med en birøkter fra ByBi birøkterlag er det plassert ut bikuber med to bifolk i skogholtet ved nærmiljøhagen. Birøkteren formidler kunnskap om pollinerende insekter og bi-røkting til deltagere i nærmiljøhagen og åpner opp for bigårdbesøk i forbindelse med hageklubb for barn og åpen hage-dag.

Gjensidigestiftelsen – Stiftelsen bidro 470 000 kr til oppstarten av prosjektet i 2017.

Voksenenga Nærmiljøhage mottok i 2017 i tillegg uvurderlig prosjektstøtte fra Eiendoms- og byfornyingsetaten i Oslo kommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Velferdsetaten i Oslo kommune og Røa Vel.

Foreningen jobber kontinuerlig for å knytte til seg flere lokale samarbeidspartnere, og søker fortløpende på eksterne prosjektmidler.

20842204_10155703817861410_5323359997552826621_n
30420163_947850712006961_1395169733885341222_o
18739815_723359274456107_1114760205308172691_n
40228549_1080158898776141_7877129759287672832_o
31530336_952890878169611_9007192726390702080_o